REGULAMIN

 

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

DO NOT ENTER ESCAPE ROOMS

1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.donotenter.pl, telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem portalu lockme.pl jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.

2. Podczas gry w escape rooms DO NOT ENTER, uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń obsługi.

3. Rezerwacje i płatności:

3.1 Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie www.donotenter.pl, telefonicznie pod numerem 576 967 068 lub osobiście w siedzibie DO NOT ENTER przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 7 w Rybniku, a także za pośrednictwem portalu lockme.pl.

3.2. Dokonując rezerwacji, wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych podanych w formularzu rezerwacyjnym w celach realizacji zamówienia przez DO NOT ENTER

3.3 Rezerwując pokój escape room za pośrednictwem serwisu lockme.pl lub przez stronę donotenter.pl, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Jeżeli podałeś wcześniej takie dane w swoim koncie użytkownika w serwisie lockme.pl, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze masz możliwość ich modyfikacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy, którą zawierasz na podstawie regulaminu DO NOT ENTER  oraz serwisu lockeme.pl.

Rezerwując pokój administratorem twoich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia jest również firma „LOCKME JAKUB CABAN” z siedzibą we Wrocławiu (53-601), ul. Tęczowa 7, która dostarcz nam system rezerwacji pokojów. Oznacza to, że w zakresie realizacji złożonego zamówienia niezależnymi od siebie administratorami twoich danych osobowych są dwa podmioty – DO NOT ENTER oraz administrator serwisu lockme.pl. Zamówienie realizowane jest przez DO NOT ENTER, w związku z czym administrator serwisu przetwarza dane wyłącznie w zakresie przechowywania ich w swojej bazie. Dane będą przechowywane w bazie przez czas funkcjonowania serwisu.

3.4 W dniu gry lub w dniu poprzednim jeden z pracowników może zadzwonić pod numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.

3.5 Podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji.

3.6 Płatności w DO NOT ENTER dokonać można gotówką w PLN, Voucherem Prezentowym lub online za pośrednictwem Przelewy 24, ale tylko w przypadku rezerwacji poprzez portal lockme.pl.

3.7 Płatności gotówką lub Voucherem Prezentowym należy dokonać przed rozpoczęciem gry.

4. Gra

4.1 Gra w escape room DO NOT ENTER jest przeznaczona dla osób dorosłych oraz starszej młodzieży. Sugerowany wiek uczestników to 16+ lat. Osoby młodsze również mogą brać udział w rozgrywce, jednak poziom trudności zagadek oraz klimat panujący w pokojach jest przeznaczony dla osób w wieku 16+ lat.

4.2 Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby poniżej 16 roku życia, muszą one się znajdować pod opieką przynajmniej jednego opiekuna pełnoletniego.

4.3. Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby niepełnosprawne ruchowo, należy wcześniej zgłosić ten fakt pracownikom DO NOT ENTER. Pracownicy mogą zdecydować, że podczas takiej gry wymagana będzie opieka animatora.

4.4. Jeżeli w grze będą uczestniczyć kobiety w ciąży są zobowiązane poinformować obsługę DO NOT ENTER o tym fakcie, przed rozpoczęciem gry.

4.4 Gra w pokoju trwa do 75 minut. Należy jednak zarezerwować sobie 100 minut na grę, wprowadzenie, toaletę, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.

4.5 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Pracownicy DO NOT ENTER mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady.

4.6 Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.

4.7. Podczas gry nie wolno używać nadmiernej siły, możną ją wykorzystywać jedynie do przenoszenia drobnych elementów (skrzynki, elementy wystroju) oraz otwierania drzwiczek, szuflad, itp.)

4.8 Uczestnicy gry powinni pojawić się w siedzibie DO NOT ENTER dokładnie o godzinie rozpoczęcia gry. Nie ma potrzeby wcześniejszego przyjścia. Pracownicy DO NOT ENTER mają prawo odmówić udziału w grze grupie, która spóźniła się więcej niż 15 minut.

5. Zasady bezpieczeństwa

5.1. W pokojach znajdują się elementy oznaczone czarno-żółtą taśmą oraz kłódki z logiem DO NOT ENTER, które są przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego – nie należy ich dotykać podczas gry.

5.2. Gra nie jest wskazana dla osób cierpiących na klaustrofobię oraz będących w trakcie leczenia psychiatrycznego.

5.3. W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników DO NOT ENTER pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.

5.4. DO NOT ENTER nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.

5.5. Publikacja wizerunku: Po zakończonej rozgrywce, pracownik zaproponuje wykonanie pamiątkowego zdjęcia. Zgoda na jego wykonie jest dobrowolna i wiąże się ze zgodą na jego publikację na naszej firmowej stronie na Facebook’u. Jednocześnie zdjęcia niezwłocznie po ich publikacji usuwaną są z karty pamięci aparatu oraz urządzenia za pośrednictwem, którego zostały opublikowane.

5.6. Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.

5.7. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.

5.8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad BHP oraz PPOŻ, które zostaną im przedstawione przed rozpoczęciem rozgrywki.

5.9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Zwroty

6.1. W przypadku odwołania rezerwacji, za którą płatność został dokonana w formie ON-LINE, Uczestnik ma prawo do zwrotu kwoty zapłaconej przy rezerwacji wyłącznie jeśli rezerwacja została odwołana na co najmniej 48 godzin przed zarezerwowanym terminem.

6.2. W przypadku odwołania rezerwacji, za którą płatność została dokonana w formie ON-LINE z wyprzedzeniem mniejszym niż 48 godzin przed zarezerwowanym terminem, Uczestnik nie ma prawa do zwrotu kwoty zapłaconej przy rezerwacji.

7. Vouchery

7.1. Voucher prezentowy uprawnia do jednej gry w DO NOT ENTER w dowolnym pokoju.

7.2. Voucher można zakupić w siedzibie DO NOT ENTER.

7.3. Okres ważności Vouchera jest określony na samym Voucherze.

7.4. Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować dowolny niezajęty termin do dowolnego pokoju i przedłożyć „Voucher” pracownikowi DO NOT ENTER przed rozpoczęciem gry.

8. Zrzeczenie się odpowiedzialności

8.1. DO NOT ENTER nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenie mienia Uczestnika w trakcie Gry spowodowane nieprzestrzeganiem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu lub niezachowaniem należytej ostrożności. DO NOT ENTER nie odpowiada również za mienie Uczestnika pozostawione w Lokalu na czas Gry lub po jej zakończeniu

8.2. DO NOT ENTER nie odpowiada za zdarzenia wynikające z zaburzeń zdrowia fizycznego i psychicznego Uczestnika mogących wystąpić podczas Gry, np. ataki paniki, ataki astmy, padaczki fotogennej itp., a Uczestnik jest zobowiązany poinformować obsługę przed rozpoczęciem gry o wszelkich takich schorzeniach, mogących u niego wystąpić w trakcie zamknięcia w ograniczonej przestrzeni lub przyjęciu bodźców audio-wizualnych.

9. Kontakt

Kontaktując się z administratorem serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

10. Dane osobowe i polityka cookies

10.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Maciej Knasiński oraz Grzegorz Olszar, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „DO NOT ENTER Maciej Knasiński, Grzegorz Olszar S.C.” z siedzibą w Rybniku (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 647-257-48-23. Kontakt z administratorem: biuro@donotenter.pl

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są, odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia powyżej, zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem biuro@donotenter.pl. Możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. Przykładowo, możemy odmówić Ci usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Ciebie zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem serwisu umowy.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, aby złożyć i zrealizować zamówienie (rezerwację) lub skontaktować z nami.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

10.2. Podczas pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania przez nas plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

10.3. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

10.4. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

10.5. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione.

10.6. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.